YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Länkar

 

 

• Blogg»

 

• Forum»

 

• Kalender»

 

 

Protokoll årsmöte 2009-03-12

vid bildandet av NorthernLightScrappers.

 

Närvarande: Carola Johansson, Stina Westbom, Emma Eriksson, Jessica Johansson, Catarina Johansson, Caroline Stenlund, Kajsa Pettersson, Jennie Persson, Karolina Häggbom, Catarina Viklund och Gun Wiklund.

 

 

§1 Mötets öppnande

Carola Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Carola gav även en kort information om syftet med mötet och att bilda en ideell förening.

 

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§3 Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet

Carola Johansson valdes till ordförande, Stina Westbom valdes till sekreterare och till mötets två justerare valdes Catarina Viklund och Karolina Häggbom.

 

§4 Information om initiativtagarnas förarbete

Carola Johansson informerade om förarbetet.

 

§5 Beslut om bildande av förening

Mötet fattade beslut om att bilda en ideell förening.

 

§6 Beslut om föreningens namn

Namnet NorthernLightScrappers godkändes som föreningens namn.

 

§7 Fastställande av föreningens stadgar

Föreningens stadgar presenterades av Stina Westbom och godkändes av mötet.

 

§8 Fastställande av medlemsavgiften för 2009 och nästkommande räkenskapsår 2010

Medlemsavgiften för kalenderåren 2009 och 2010 fastställdes till 200 kr vardera år, denna summa godkändes av alla närvarande.

 

§9 Val av ordförande

Carola Johansson valdes till föreningens ordförande.

 

§10 Val av styrelseledamöter

Till föreningens styrelseledamöter valdes Emma Eriksson, Catarina Johansson, Jessica Johansson och Stina Westbom.

 

§11 Val av styrelsesuppleant

Catarina Viklund valdes till föreningens styrelsesuppleant.

 

§12 Val av revisor

Anneli Ökvist valdes till föreningens revisor.

 

§13 Val av revisorsuppleant

Kajsa Pettersson valdes till föreningens revisorsuppleant.

 

§14 Val av valberedning

Carolina Häggbom och Linda Olsson valdes till föreningens valberedare.

 

§15 Information från styrelsen

15:1 Föreningens verksamhet

Carola Johansson presenterade föreningens planerade verksamhet. Föreningen planerar att anordna cirka 10 scrapträffar/år, tematräffar 2 ggr/år, en scraploppis och en scraphelg under 2009. Föreningen har som mål att senare kunna anordna en studieresa för medlemmarna.

15:2 Samarbete med Sensus

Carola Johansson informerade om samarbetet med Sensus. Mötet fattade beslut om att inleda ett samarbete med Sensus.

15:3 Budget

Emma Eriksson presenterade budgeten för 2009. Mötet godkände

budgeten.

Mötet fattade beslut om att starta ett bankgirokonto till föreningen. Mötet fattade även beslut om att skaffa internetbanken kopplat till bankgirokontot.

 

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

§17 Mötet avslutas

Mötet avslutades.

 

 

2009-03-12

 

 

_____________________________________

Carola Johansson, ordförande

 

 

_____________________________________

Stina Westbom, sekreterare

 

 

_____________________________________

Karolina Häggbom, justerare

 

 

_____________________________________

Catarina Viklund, justerare