Årsmöte 2018

Vi samarbetar med

Dagordning

 

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för mötet (mötesfunktionärer)

3. Godkännande av årsmötets utlysning enligt stadgarna

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet

6. Fastställande av röstlängd

7. Verksamhetsberättelse

8. Ekonomi/Kassarapport

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Information från Styrelsen

12. Fastställande och beslut om budget

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår (År 2019)

14. Motioner och stadgeändringar till årsmötet

15. Förtroendeval

15.1. Ordinarie förtroendeval

15.2. Val av styrelsesuppleanter

15.3. Val av revisor

15.4. Val av revisorsuppleant

15.5. Val av valberedning

16. Övriga förtroendeval (Sitter tills vidare)

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutas