YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Länkar

 

 

• Blogg»

 

• Forum»

 

• Kalender»

 

 

Stadgar

 

§1    Föreningens namn

Föreningens namn är NorthernLightScrappers.

 

§2    Föreningens säte

Föreningens säte är Piteå, Piteå Kommun, Norrbotten.

 

§3    Föreningens mål och inriktning

Vår målsättning är att på ett roligt och kreativt sätt skapa möjligheter och tillfällen för intresserade att träffas och utbyta inspiration och erfarenheter inom scrapbooking och kortmakeri. Föreningen har som uppgift att kontinuerligt anordna träffar för medlemmarna och på så sätt främja och utveckla det intresse som finns för scrapbooking och kortmakeri.

 

§4    Medlemskap

§4:1   Medlem blir man när medlemskapet är betalt och bekräftat.

§4:2   Medlemskapet gäller 1 räkenskapsår och förlängs ytterligare 1 år i taget genom ny betalning senast 31 januari vid nytt räkenskapsår. Ny medlem som betalar medlemsavgift från och med 1 oktober till 31 december blir automatiskt medlem även för nästkommande räkenskapsår.

§4:3    Om betalning inte erhålls senast 31 januari varje nytt räkenskapsår utesluts man automatiskt och måste ansöka om nytt medlemskap.

§4:4    Medlem har rätt att delta vid aktiviteter, utveckla föreningen med förslag och synpunkter samt till en röst/medlem vid omröstningar.

§4:5    Medlems skyldigheter är att betala medlemsavgift och följa stadgar och regler. Medlem som bryter mot detta kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§4:6    Erhållet medlemskort får ej utlånas eller överlåtas.

 

§5    Medlemsavgift

Medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår fastställer föreningen årligen vid årsmöte.

 

§6    Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, 4 ledamöter och 2 suppleanter.  Kassör, ordförande och ledamöter väljs alla för 2 år i taget.

 

§7    Styrelsens uppgifter

Styrelsen representerar föreningen samt bevakar och är ansvarig för medlemmarnas intressen. Styrelsen tar beslut för föreningen såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska genomföra de beslut som årsmötet fattar, ansvara för föreningens ekonomi och föra räkenskaper. För att styrelsen ska kunna fatta beslut ska minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Styrelsen ska även förbereda ärenden till årsmötet och ansvara för kallelser till möten.

 

§8    Firmatecknare

Firmatecknare i föreningen är ordförande och kassör var för sig.

 

§9    Verksamhetsår/Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret.

 

§10  Årsmöte

§10:1  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§10:2  Föreningens årsmöte ska hållas mellan v 5 och 8 varje år.

 

§10:3  Ärenden som tas upp vid årsmöte är omröstningar, omval, nyval, medlemsavgift, motioner och övriga frågor.

§10:4  Dagordning vid årsmöte:

1.     Mötet öppnas

2.     Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet

3.     Godkännande av årsmötets utlysning enligt stadgarna.

4.     Godkännande av dagordning

5.     Val av två justerare tillika rösträknare

6.     Fastställande av röstlängd

7.     Verksamhetsberättelse

8.     Ekonomi/Kassarapport

9.     Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Information från styrelsen

12. Fastställande och beslut om budget

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår

14. Motioner och stadgeändringar till årsmötet

15. Förtroendeval

·         Val av ordförande

·         Val av styrelse

·         Val av revisor

·         Val av valberedning

·         Val av suppleanter

16. Övriga förtroendeval

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutas

§10:5  Styrelsen kallar medlemmar till årsmöte skriftligen via e-post eller brev senast 3 veckor innan årsmötet. Kallelsen till årsmötet ska innehålla uppgifter om tid och plats samt vilka ärenden som ska behandlas.

§10:6  Motioner från medlemmarna till årsmöte ska vara inlämnade senast 5 veckor innan årsmötet.

§10:7  Om någon medlem kräver röstning enligt röstlängd så görs kontroll att bara medlemmar röstar.

§10:8 Extra årsmöte sammankallas om styrelsen eller minst 2/3 majoritet av medlemmarna kräver det.

§11  Föreningsmöte

§11:1  Ärenden som tas upp vid föreningsmöten är frågor av stor betydelse för föreningen.

§11:2  Föreningen kallar medlemmar till föreningsmöten skriftligen via e-post eller brev senast 3 veckor innan mötet.

§11:3  Föreningsmöten ska hållas vid behov.

 

§12  Stadgeändring

För att ändra stadgarna krävs 2 föreningsmöten efter varandra med 2/3 majoritet vid samma beslut av närvarande medlemmar.

 

§13  Rösträtt

Alla medlemmar har en personlig röst, som inte kan utövas genom ombud, till yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt när mötet är beslutsmässigt.

 

§14  Beslutsordning

Föreningen använder sig av öppen omröstning, men om en medlem begär sluten omröstning så tillämpas detta istället. Demokratisk omröstning med enkel majoritet gäller vid årsmöten och föreningsmöten om inte annat står skrivet i dessa stadgar. Om någon medlem kräver röstning enligt röstlängd så görs kontroll att bara medlemmar röstar.

 

§15  Revisorer

Föreningen har 1 revisor och 1 suppleant.  Revisorns uppgift är att 1 gång/år kontrollera räkenskaperna och kontrollera att styrelsen har arbetat på ett riktigt sätt. Efter granskningen skrivs en revisionsberättelse som är årsmötets underlag för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§16  Valberedning

Föreningen har 2 valberedare. Valberedarnas uppgift är att lämna förslag på personer till olika förtroendeuppdrag. Förslagen ska vara inlämnade senast 31 oktober varje år.

 

§17  Uteslutning

Medlem som inte följer föreningens stadgar och regler kan uteslutas ur föreningen av styrelsen med omedelbar verkan. Vid eventuell uteslutning sker ingen återbetalning av medlemsavgiften.

 

§18  Upplösning av föreningen

Vid upplösning av föreningen krävs beslut vid 2 föreningsmöten med minst 2/3 majoritet. Eventuell vinst vid upplösningen skänkes oavkortat till Rädda Barnen.